By using this site, you agree to cookies being set.
Please see our cookie policy for more details on what cookies we use and how.

Close

Home

Vacancies

Sabhal Mòr Ostaig is the 3rd largest employer on the island providing year-round employment opportunities. With over 100 members of staff, we welcome applications from those who would like to be part of an encouraging working community, where the language is valued and there is an understanding of the importance of team in promoting and maintain the Gaelic language. Equalities is at the heart of Sabhal Mòr and we want everyone to have the opportunity to work through the medium of Gaelic.  With that in mind, we wish to have an inclusive environment in which everyone, whatever their disability, age, care experience, gender, nationality or identity, is able to participate without constraint.

 

Our Gaelic essential vacancies are advertised in Gaelic only. Where an advert appears bilingually, the role will require Gaelic as a desirable skill. Please check the Gaelic version of this page for further employment opportunities within Sabhal Mòr Ostaig

 

Manaidsear Ionnsachaidh Inbhich

(£35,000)

Mar phàirt den phròiseict LearnGaelic.scot, tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Manaidsear Ionnsachaidh Inbhich – dreuchd ùr a chuireas taic ri goireasan do luchd-ionnsachaidh agus a leigeas leotha ìrean nas adhartaich a ruighinn, air slighe gu fileantachd.

Tha sinn ag iarraidh cuideigin a tha làn spionnadh, le sàr chomasan conaltraidh agus eadar-phearsanta. ‘S e dreuchd air leth inntinneach agus cudromach a tha seo do chuideigin a tha cleachdte ri bhith a’ toirt pròiseactan gu buil agus a tha gu mòr airson cothrom ionnsachadh na Gàidhlig a thaisbeanadh don mhòr-shluaigh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh cuir fòn gu 01471 888 301.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5.00f air Dihaoine 27 an t-Sultain 2019.  

Agallamhan: 08.10.19

 

   Pasgan Fiosrachaidh (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)


 


  Job Application Form (PDF)    Job Application Form

Listen to this sound file and try out some simple Gaelic phrases that will be useful for you if starting at the College with little or no Gaelic.  Go on, give it a go!