Gaeilge

Sloinnidhean - Surnames

Giorrachaidhean:

Puingean eile:

 1. Cuimhnich gu bheil casg air sèimheachadh le fuaimean a nithear san aon àite, m.e. MacGille, MacCaluim ...
 2. Tha dà dhòigh ann anns a chleachdar ainmean àite mar shloinneadh:
  • a) cuir an leasachan -(e)ach ris, air neo
  • b) cleachd an t-ainm àite san tuiseal ghinideach ás déidh an ainm.
  Eiseimpleirean: Donald Blair > Dòmhnall Blàrach; Milicent Marr > Milicent Mhàrr
 3. Cuimhnich nach e tràchdas air eachdraidh nan sloinnidhean a tha seo ach dìreach liosta a dh’fhaodas tu cleachdadh nuair a bhios tionndadh Gàidhlig de shloinneadh a dhìth ort.  Chan eil barrachd fiosrachaidh na eachdraidh is ciall nan sloinnidheann ann air sgàth sin.

Abbreviations:

Other Points:

 1. Remember that lenition is blocked with sounds made at the same point, eg MacGille, MacCaluim...
 2. There are two ways in which place names are used as surnames:
  • a) add the suffix -(e)ach to the place name, or
  • b) use the place name in the genitive after the name.
  Examples: Donald Blair > Dòmhnall Blàrach; Milicent Marr > Milicent Mhàrr
 3. Remember this isn’t a treatise on surname etymologies but a list of Gaelic equivalants of Scottish surnames in case you need the Gaelic form. For that reason there is no additional information on things like their meanings or history.
AbAbarach
AbbieMac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
Abay Mac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
Abbay Mac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
Abbe Mac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
Abbey Mac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
Abbeye Mac an Abaid (fireann an-seo/masc here)
AbbittMac an Aba
AbbotMac an Aba
AbbottMac an Aba
AbbotsonMac an Aba
AbbottounMac an Aba
AberchirderObar Chiardach
AbbukerdorObar Chiardach
AberkeldorObar Chiardach
AberkerdorObar Chiardach
AberkeredureObar Chiardach
AberkertheObar Chiardach
AberkerthorObar Chiardach
AberkerthoreObar Chiardach
AberkirdachObar Chiardach
AberkirderObar Chiardach
AbirkeirdoObar Chiardach
AbirkeirdourObar Chiardach
AbirkerdorObar Chiardach
AbirkerdoreObar Chiardach
AbirkerdourObar Chiardach
AbirkirhourdObar Chiardach
AbyrkerdorObar Chiardach
AbercornObar Chùirneach
AbercorneObar Chùirneach
AbircorneObar Chùirneach
AbercrombieObar Chrombach
AbercrumbieObar Chrombach
AbercrumbyeObar Chrombach
AbarcrumbyObar Chrombach
AbbircrumbyObar Chrombach
AbbircrummyObar Chrombach
AbbyrcrummyObar Chrombach
AbercrombyObar Chrombach
AbercrombyeObar Chrombach
AbercromyObar Chrombach
AbercrumieObar Chrombach
AbercrummyeObar Chrombach
AbircromyeObar Chrombach
AbircrombyObar Chrombach
AbircrumbyObar Chrombach
AbircrumbyeObar Chrombach
AbircrummeObar Chrombach
AbircrummyObar Chrombach
AbircrumyObar Chrombach
AbircumbyObar Chrombach
AbrecommierObar Chrombach
AbyrcrummyObar Chrombach
AberdalgyObar Dheilgeach
AbirdalgyObar Dheilgeach
AberdeenObar Dheathaineach
AberdeinObar Dheathaineach
AberdeneObar Dheathaineach
AbirdenObar Dheathaineach
AbirdeneObar Dheathaineach
AberdourObar Dobhaireach
AbirdourObar Dobhaireach
AbydourObar Dobhaireach
AberladyObair Lìobhaiteach
AberlefdyObair Lìobhaiteach
AbirlevediObair Lìobhaiteach
AbernethyObar Neitheach
AbernethyeObar Neitheach
AbernatherObar Neitheach
AbernathieObar Neitheach
AberneathieObar Neitheach
AbernethiObar Neitheach
AbernethieObar Neitheach
AbernytheObar Neitheach
AbirnatherObar Neitheach
AbirnathieObar Neitheach
AbirnethieObar Neitheach
AbirnethnyObar Neitheach
AbirnidhrObar Neitheach
AbirnythyObar Neitheach
AbrenethyObar Neitheach
AbrenethynObar Neitheach
AbrenytheObar Neitheach
AbrenythiObar Neitheach
AbrenythieObar Neitheach
AbrenythynObar Neitheach
AbrnneteObar Neitheach
AburnetheObar Neitheach
AbraamMac a’ Bhritheimh
AbrachAbarach
AbrahamMac a’ Bhritheimh
AbrahameMac a’ Bhritheimh
AbrahamsonMac a’ Bhritheimh
AbraichAbarach
AbramMac a’ Bhritheimh
AbrichAbarach
AbrickAbarach
AbrochAbarach
AbrychAbarach
AbrychtAbarach
AchensonMacAdhaimh
AchesonMacAdhaimh
AchesoneMacAdhaimh
AchesounMacAdhaimh
AchesuneMacAdhaimh
AchiesonMacAdhaimh
AchiesounMacAdhaimh
AchinsounMacAdhaimh
AchisoneMacAdhaimh
AchisouneMacAdhaimh
AchmmoutieAch a’ Mhòid
AchmowtieAch a’ Mhòid
AchmutyAch a’ Mhòid
AuchtmowltyAch a’ Mhòid
AckynsonMacAdhaimh
AczinMacAdhaimh
AczinsonMacAdhaimh
AdairMacÉigeir
AdamMacAdhaimh
MacAdamMacAdhaimh
AdamesouneMacAdhaimh
Adamistonan Tulachain Mhóir
Adamistounan Tulachain Mhóir
Adamistounan Tulachain Mhóir
AdamnanMacAdhamhnain
AdamnanusMacAdhamhnain
AdamsMacAdhaimh
AdamsonMacAdhaimh
AdamsoneMacAdhaimh
AdanMacAdhaimh
AdareMacÉigeir
AdenMacAdhaimh
AddesounMacAdhaimh
AddeyMacAdhaimh
AddieMacAdhaimh
AddiesonMacAdhaimh
AddisonMacAdhaimh
AddyMacAdhaimh
AdeMacAdhaimh
AdemsonMacAdhaimh
AdemsounMacAdhaimh
AdesonMacAdhaimh
AdesounMacAdhaimh
AdhamhnanMacAdhamhnain
AdieMacAdhaimh
AdiesonMacAdhaimh
AdiesoneMacAdhaimh
AdiesounMacAdhaimh
AdisonMacAdhaimh
AdisounMacAdhaimh
AdysonMacAdhaimh
AdkinsMacAdhaimh
MacadieMacAda
Admistonan Tulachain Mhóir
AdmowtieAch a’ Mhòid
AdmowtyAch a’ Mhòid
AdmultiAch a’ Mhòid
AdmutyAch a’ Mhòid
AdomnanMacAdhamhnain
AdyMacAdhaimh
AdyeMacAdhaimh
AdzellEigill
AedMacAoidh
AedhMacAoidh
AedesoneMacAdhaimh
AedieMacAdhaimh
AediesonMacAdhaimh
AedusMacAoidh
MacAfee MacDhuibhshithe (corrupted as Mac a’ Phì)
MacAfferMacCathbharra
AffleckAchadh Leac
AgarMacÉigeir
AgnewMac a’ Gniomhaid
MacAgownMac a’ Ghobhainn
AhearnÓ hEachthighearna
AhernÓ hEachthighearna
AherneÓ hEachthighearna
AichensounMacAdhaimh
AichesonMacAdhaimh
AichesoneMacAdhaimh
AichisonMacAdhaimh
AidanMacAoidh
AiddieMacAdhaimh
AidieMacAdhaimh
AidusMacAoidh
AidyMacAdhaimh
AidyeMacAdhaimh
AikenMacAdhaimh
MacAimonMacEamainn
MacAinshMacAonghais
Airdna h-Àirde
Airdriean Àrd Ruighe
AirlieIarlaidh
AitchesonMacAdhaimh
AitchesoneMacAdhaimh
AitchesounMacAdhaimh
AitchesouneMacAdhaimh
AitchisionMacAdhaimh
AitchisonMacAdhaimh
AitchysouneMacAdhaimh
AithmutteAch a’ Mhòid
AitkenMacAdhaimh
AlbirnythObar Neitheach
MacAlearMacGilleUidhir
MacAleerMacGilleUidhir
AlanMacAilein
Alexander(son)MacAlasdair
AlisonMacAilein
MacAlisterMacAlasdair
MacAllMacCathail
(Mac)AllanMacAilein
AllansonMacAilein
AllenMacAilein
AlleyneMacAilein
AllinMacAilein
MacAllionMacCailein
AllisonMacAilein
MacAllumMacCaluim
MacAloonMacGilleEathain
MacAlpineMacAilpein
MacAmmonMacAmoinn
AndersonMacGilleAnndrais
MacAndieMacAlasdair
AndrewMacGilleAnndrais
MacAndrewMacGilleAnndrais
MacAneMacIain
AngusMacAonghais
AngussonMacAonghais
AnnanAnnainn
AnnandaleSrath Annainn
MacAnroyMac an Ruaidh
AnstrutherMacEanstair
AodhMacAoidh
ArachAbarach
ArbuckleEarrann Buachaille
ArbuthnotObar Bhuadhnait
ArbuthnotObar Bhuadhnait
ArcherMac an t-Saigheadair
ArchibaldMacGilleEasbaig
ArchiboldMacGilleEasbaig
ArchiebaldMacGilleEasbaig
MacAreavyMacGilleRiabhaich
MacArevyMacGilleRiabhaich
ArgueMacGilleFearga (gd); Mac Giolla Fhearga (ga)
ArmourMac an Armadair
ArnottMacArnaid
MacArthurMacArtair
AschesoneMacAdhaimh
MacAskillMacAsgaill
AtchesoneMacAdhaimh
AtchisoneMacAdhaimh
MacAteerMac an t-Saoir
AticioneMacAdhaimh
AtkinsonMacAdhaimh
AtkynsonMacAdhaimh
AtkynsounMacAdhaimh
AttkinsoneMacAdhaimh
AtyesounMacAdhaimh
AtzensoneMacAdhaimh
AtzesonMacAdhaimh
AuchinleckAchadh nan Leac
AuchinmoutieAch a’ Mhòid
AuchinmowtieAch a’ Mhòid
AuchmotyAch a’ Mhòid
AuchmouteAch a’ Mhòid
AuchmouthieAch a’ Mhòid
AuchmoutieAch a’ Mhòid
AuchmouttieAch a’ Mhòid
AuchmowtheAch a’ Mhòid
AuchmowthyAch a’ Mhòid
AuchmowthyeAch a’ Mhòid
AuchmowtieAch a’ Mhòid
AuchmowtyAch a’ Mhòid
AuchmutheAch a’ Mhòid
AuchmutieAch a’ Mhòid
AuchmuttyAch a’ Mhòid
AuchmutyAch a’ Mhòid
AuchmwtieAch a’ Mhòid
MacAulayMacAmhlaidh
MacAuslanMacAmhsalain
AustinMacAibhistein
AverillMacAibhril
AveryMacAimhiridh
MacAvishMacThàmhais
MacAvoyMacGilleBhuidhe
MacAyMacAoidh
AydesounMacAdhaimh
AysonMacAoidh
MacConnichieMacDhonnchaidh
MacCawMacThàmhais
MacCawisMacThàmhais
BaileyMac a’ Bhàillidh
BailleyMac a’ Bhàillidh
BaillieMac a’ Bhàillidh
(Mac)BainMacGilleBhàin
BainesMacGilleBhàin
BainsMacGilleBhàin
BaynesMacGilleBhàin
BairdMac a’ Bhàird
BakerMac an Fuinneadair
BaldingÓ Maolagáin (ga)
BaldwinÓ Maolagáin (ga)
BalfourBaile Phùir
BallantineBaile an Deadhain
BallantyneBaile an Deadhain
BallentineBaile an Deadhain
BallentyneBaile an Deadhain
BallochBealaich
BaneMacGilleBhàin
BanksMacBhruachain (gd); Ó Bhruacháin (ga)
BannermanMac an t-Suaicheantaiche
BarberMac a’ Bharbair
BarbourMac a’ Bharbair
BaronMac a’ Bharain
BarrBarrach (gd); Ó Báire (ga)
BarrieBarrach
Barron(s)Mac a’ Bharain
BarryBarrach
BaxterMac an Fhuinneadair
MacBayMacBheatha
BayleyMac a’ Bhàillidh
BeanMacBheathainn
MacBeanMacBheathainn
MacBeathMacBheatha
BeatieMacBhiadhtaich
BeatonMacBheatha
BeatsonMacBheatha
BeattieMacBhiadhtaich
BeattyMacBhiadhtaich
BedeBaodan
BeggMacBhig
BegganMacBheagain (gd); Ó Beagáin (ga)
BeggsMacBhig
BegleyÓ Beaglaoich (ga)
BeglinÓ Beagléighinn (ga)
BehanÓ Beacháin (ga)
Bell MacGillenaMhaoil
Bennet(t)Benneit
BerginÓ hAimheirgin (ga)
BerrieBarrach
BerryBarrach
MacBethMacBheatha
Biggar(t)Bigearach
Biggin(s)MacBheagain (gd); Ó Beagáin (ga)
BiggsMacBhig
BinneyBeinneach
BinnieBeinneach
BirdMac an Eunadair (gd); Ó hÉanacháin (ga)
BirneyMacMhathain
MacBirnieMacMhathain
BirrellMacBhurail
BishopMacGilleEasbaig
Bisset(t)MacEòin
BlackMacGilleDhuibh
BlackettMacGilleDhuibh
BlackieMacGilleDhuibh
BlaikieMacGilleDhuibh
BlairBlàrach
BlakeMacGilleDhuibh (gd); Ó Bláthmhaic (ga)
BlaneMacGilleBhlàin
BlaneyMacGilleBhlàin
MacBlayneMacGilleBhlàin
BoalÓ Baoighill (ga)
Bog(g)anÓ Bogáin (ga)
BogueÓ Buadhaigh (ga)
BolanÓ Beolláin (ga)
BolandÓ Beolláin (ga)
BoleÓ Baoighill (ga)
BonarÓ Cnáimhsighe (ga)
BonnarBonair
BonnerBonair
Booth(e)MacBhothain
BoswellBosail
BothwellBothail
Bourkede Búrca (ga)
BoydBaoideach
BoyleMacBhaoighill
O’ BoyleÓ Baoighill (ga)
BrackenMacBhreacain
MacBraddenMacBhradain
MacBrairMacBhràthair
MacBratneyMacBhreatnaigh
MacBrayneMac a’ Bhriuthainn
MacBrebiterMacBhreabadair
MacBrenynMacBhranain
MacBrewMac a’ Bhritheimh
MacBridanMacBhrìdein
MacBrideMacGilleBhrìghde
BrownMacGilleDhuinn
MacBryneMacBhroin
BuchananBochanan
Burkede Búrca (ga)
MacBurnieMacBhiorna
MacBurnyMacBhiorna
BurrellMacBhurail
ButlerMac a’ Bhutlair
MacCabeMacCaibe
MacCadieMacAdaidh
MacCafferMacCathbharra
MacCaffieMacGilleChathbhaith
MacCaffrayMacCafraidh
CahillMacCathail
MacCaigMacCaoig
MacCairbreMacCairbre
MacCaleMacCathail
MacCallMacCathail
MacCallerieMacGilleRiabhaich
CalleryMacGilleRiabhaich
MacCallumMacCaluim
MacCalmanMacCalmain
MacCalreagheMacGilleRiabhaich
MacCambridgeMacAmbrois
CameronCamshron
MacCamleyMacCamlaoich
CampbellCaimbeul
CanavanCeanndubháin (ga)
MacCaranMacCiarain
MacCarlichMacTheàrlaich
CarmichaelMacGilleMhìcheil
MacCarmickMacCormaig
MacCarneyMacCearnaich
MacCarnochanMacCearnachain
Carr MacGilleChathair (ga); MacCeàirr (gd)
MacCarrickMacConcharraige
MacCartairMacArtair
MacCarthyMacCàrthaich
MacCartneyMacArtaine
MacCaskillMacAsgaill
MacCassaneMacCassain
MacCateerMac an t-Saoir
MacCathailMacCathail
MacCathayMacCathain
MacCauseMacThàmhais
MacCavatMacDhaibhid
MaCavellMacCathmhaoil
MacCavishMacThàmhais
MacCawMacAdhaimh
MacCawisMacThàmhais
MacCawsMacThàmhais
MacCayMacAoidh
ChisholmSiosalach
MacChombaichMacThómaidh
MacChruiterMacCruiter
MacClanaghanMacGilleOnchon
MacClatchieMacGilleEidich
ClarkMac a’ Chléirich
MacClaronMacLabhrainn
MacClatchyMacGilleEidich
MacClayMacDhuinn-shléibhe
MacClellanMacGilleFhaolain
MacCleanMacGilleEathain
MacCleaneMacGilleEathain
ClementMacLaomainn
ClementsMacLaomainn
MacClenaghanMacGilleOnchon
MacClennanMacGilleFhinnein
MacCleryMac a’ Chléirich
MacClewMacLughaidh
MacClintockMacGilleFhionndaig
MacCloudMacLeòid
MacCloyMacLughaidh
MacCluieMacLughaidh
MacClumpha MacGilleIomchadha
MacCluneMacGilleEathain
MacClungMacLuinge
MacClunyMacLuinge
MacClureMacGilleUidhir
MacClurgMacLuirg
MacCodrumMacCodruim
(Mac)ColeMacDhùghaill
ColquhounMac a’ Chombaich
MacCollMacColla
MacCollamMacCaluim
MacCollumMacCaluim
ColreavyMacGilleRiabhaich
MacCombMacThóm
MacCombeMacThóm
MacCombichMacThómaidh
MacCombieMacThómaidh
MacComieMacThómaidh
MacComishMacThómais
MacConachieMacDhonnchaidh
MacConachyMacDhonnchaidh
MacConaghyMacDhonnchaidh
MacConchyMacDhonnchaidh
MacConechieMacDhonnchaidh
MacConkeyMacDhonnchaidh
MacConochieMacDhonnchaidh
MacConoughyMacDhonnchaidh
MacConnachieMacDhonnchaidh
MacConnechieMacDhonnchaidh
MacConnal MacConaill (ga); MacDhòmhnaill (gd)
MacConnel MacConaill (ga); MacDhòmhnaill (gd)
ConellyÓ Conghaile
ConnollayÓ Conghaile
CookMacCùga
MacCoolMacDhùghaill
(Mac)CooleMacDhùghaill
ComynCuimeanach
MacCorcMacCoirc
MacCorquodaleMacCorcadail
CormackMacCormaig
MacCormickMacCormaig
MacCoshMacCoise
MacCoulieMacCullaich
CowanMacComhain
MacCowanMacCòmhghain/MacGobhainn
MacCoyMacAoidh
CoyneMacCuain
MacCraeMacRàith
MacCraghMacRàith
CraigCreagach
CraigieCreagach
MacCraithMacRàith
MacCrawMacRàith
CrawfordMacCreamhain
MacCrayMacRàith
MacCrayeMacRàith
MacCreaMacRàith
MacCeaghMacRàith
MacCrearyMacRuairidh
MacCreathMacRàith
MacCreeMacRàith
MacCreeryMacRuairidh
MacCreighMacRàith
MacCreightMacRàith
MacCreryMacRuairidh
MacCrieMacRàith
MacCrimmonMacRuimein
MacCririeMacRuairidh
CrockettMacRiocaird
MacCrummMacCruim
MacCueMacAoidh
MacCullachMacCullaich
MacCullaghMacCullaich
CullenMacCùilein
MacCullochMacCullaich
MacCulloughMacCullaich
MacCullieMacCullaich
MacCullyMacCullaich
CulreavyMacGilleRiabhaich
CunninghamMacCoineagain
Curley MacThoirdhealbhaigh
MacCurley MacThoirdhealbhaigh
CurranMacCorrain
CurrieMacMhuirich
MacCutchenMacÙisdein
MacCutcheonMacÙisdein
DaberdalgyObar Dheilgeach
D’aberdalgynObar Dheilgeach
DarachMacGilleRiabhaich
DeaconMac an Deucoin
DeanMac an Deadhain
DeaneMac an Deadhain
DeansMac an Deadhain
MacDermidMacDiarmaid
DeunanMacAdhamhnain
DewarMacGilleDheòradha
DicksonMacRiocaird
MacDoellMacDhùghaill
MacDonaMacDhonnchaidh
MacDonachieMacDhonnchaidh
MacDonachieMacDhonnchaidh
MacDonachyMacDhonnchaidh
DonaghMacDhonnchaidh
(Mac)DonaghyMacDhonnchaidh
MacDonaldMacDhòmhnaill
MacDonaughMacDhonnchaidh
(Mac)DonoghMacDhonnchaidh
MacDonnachMacDhonnchaidh
(Mac)DonnaghMacDhonnchaidh
DonnalMacDhòmhaill
MacDonnalMacDhòmhaill
DonnelMacDhòmhaill
MacDonnelMacDhòmhaill
MacDonnoghieMacDhonnchaidh
MacDonnoghieMacDhonnchaidh
MacDonoghueMacDhonnchaidh
(Mac)DonoughMacDhonnchaidh
MacDoolMacDhùghaill
DoonanMacDhùnain (gd) Ó Dhúnáin (ga)
MacDoualMacDhùghaill
MacDouallMacDhùghaill
MacDougalMacDhùghaill
MacDougallMacDhùghaill
MacDowallMacDhùghaill
MacDowellMacDhùghaill
MacDuallMacDhùghaill
MacDuffMacDhubhaich
DuffyMac a’ Phì
MacDugalMacDhùghaill
MacDugaldMacDhùghaill
DunanMacDhùnain (gd) Ó Dhúnáin (ga)
DunnMacDhuinn
MacDunphyMacDhonnchaidh
DurningMacDhùirnin (gd) Ó Dhúirnín (ga)
MacEaMacAoidh
EabarcrombieObar Chrombach
EadieMacAdhaimh
MacEanMacIain
EasonMacAoidh
EchesoneMacAdhaimh
MacEchernMacEachairn
EdaMacAoidh
EddieMacAdhaimh
EdeMacAoidh
EdieMacAdhaimh
EdisonMacAdhaimh
EdisoneMacAdhaimh
EdisounMacAdhaimh
EdgarMacÉigeir
EdheunanusMacAdhamhnain
EdmonaneMacAdhamhnain
MacEdmondMacEamainn
EdzearMacÉigeir
EdzellEigill
MageeanMacGaothain
MacEgownMac a’ Ghobhainn
MacElreathMacGilleRiabhaich
MacElreavyMacGilleRiabhaich
MacElwainMacGilleBheathain
MacElwreathMacGilleRiabhaich
MacEnteerMac an t-Saoir
MacEntireMac an t-Saoir
MacErcharMacFhearchair
MacErleanMac an Fhir-Léighinn
EthMacAoidh
EticioneMacAdhaimh
MacEtterickMacShitrig
EtzellEigill
EtzesoneMacAdhaimh
EudananusMacAdhamhnain
EunanMacAdhamhnain
MacEwenMacEòghainn
EwingMacEòghainn
MacFaddenMacPhaidein
MacFadinMacPhaidein
MacFadionMacPhaidein
MacFadyeanMacPhaidein
MacFadyenMacPhaidein
MacFadyonMacPhaidein
MacFadwynMacPhaidein
MacFadzeanMacPhaidein
MacFadzeinMacPhaidein
MacFadzenMacPhaidein
MacFadzeonMacPhaidein
MacFailMacPhàil
MacFallMacPhàil
MacFarlanMacPhàrlain
MacFarlandMacPhàrlain
MacFarlaneMacPhàrlain
MacFarlinMacPhàrlain
FarquharFearchar
MacFarquharMacFhearchair
FarquharsonMacFhearchair
MacFaulMacPhàil
MacFaydenMacPhaidein
MacFedriesMacPheadrais
MacFedrisMacPheadrais
MacFee MacDhuibhshithe (corrupted as Mac a’ Phì)
FeeneyMacFhéinne
Fergus MacFhearghas
FergussonMacFhearghais
MacFetridgeMacPheadrais
MacFeydenMacPhaidein
FidamnanMacAdhamhnain
FinlaysonMacFhionnnlaigh
FinneyMacFhéinne
FisherMac an Iasgair
FitzgeraldMacGhearailt
FitzpatrickMacPhàdraig
FlemingMacPhléiminn
FletcherMac an Fhleisdeir
FolanMacFhaolain
FraserFriseal
FullartonMacLothaidh
MacFunMacGilleMhunna
MacFunnMacGilleMhunna
(Mac)FyallMacPhàil
GalbraithMac a’ Bhreatnaich
MacGaleMacCathail
MacGallMacGoill
GalleryMacGilleRiabhaich
MacGarryMacFhearadhaich
MacGaviganMacUiginn
GeeMacAoidh
MacGeeMacAoidh
MacGeechanMacGaothain
MacGeehanMacGaothain
MacGeorgeMac an Deòir
GheeMacAoidh
MacGheeMacAoidh
MacGhieMacAoidh
GibsonMacGileabairt
MacGilchristMacGilleChrìosd
MacGillMacGille
MacGillaveryMacGilleBhràith
MacGillereoghMacGilleRiabhaich
GilliesMacGilleÌosa
MacGilliganMacGilleFhaolagain
MacGilliginMacGilleFhaolagain
MacGillivrayMacGilleBhràith
MacGillivrieMacGilleBhràith
MacGillivryMacGilleBhràith
MacGillonyMacGilleOnfhaidh
MacGillraeMacGilleRiabhaich
MacGillreichMacGilleRiabhaich
MacGillvaryMacGilleBhràith
MacGillvrayMacGilleBhràith
GilmourMacGilleMhoire
MacGilpMacFhilip
GilroyMacGilleRuaidh
MacGilvaneMacGilleBheathain
MacGilvaryMacGilleBhràith
MacGilveryMacGilleBhràith
MacGilvraMacGilleBhràith
MacGilvrayMacGilleBhràith
MacGirrMac an Gheàirr
MacGlashanMacGlasain
GlenMac a’ Ghleanna
GlennMac a’ Ghleanna
MacGloinMacGilleEathain
MacGloneMacGilleEathain
GlynnMacFhloinn
MacGlynnMacFhloinn
MacGooganMacUiginn
MacGookinMacUiginn
GordonGòrdan
GorrieMacGothraidh
GorryMacGothraidh
MacGorryMacGothraidh
MacGounMacGobhainn
MacGouneMacGobhainn
Gourlay MacThoirdealbhaich
MacGowanMacGobhainn
GowansMacGobhainn
MacGowenMacGobhainn
MacGowingMacGobhainn
MacGownMacGobhainn
GrahamGreumach
GrantGrannd/Granndach
MacGraMacRàith
MacGraghMacRàith
MacGrawMacRàith
GregorMacGriogair
MacGreogorMacGriogair
MacGuaireMacGuaire
MacGuckianMacUiginn
MacGuiganMacUiginn
MacGuirkMacCoirc
GunnGunnach
MacGurkMacCoirc
HaberchrumbieObar Chrombach
HaberinthanObar Neitheach
HabernethiObar Neitheach
HabrahamMac a’ Bhritheimh
HabrahamsonMac a’ Bhritheimh
HannanMacAnnain (gd); Ó hAnnáin (ga)
HanniganMacAnnagain
MacHardyMacCardaidh
MacHargMacGilleChairge
HarvieMacArbhaidh
HarveyMacArbhaidh
HegartyÓ h-Éiceartaidh (ga)
O’ HegartyÓ h-Éiceartaidh (ga)
HendersonMacEanraig
MacHendrieMacEanraig
MacHendrickMacEanraig
MacHendryMacEanraig
O’ HenleyÓ h-Ianlaidh (ga)
MacHenryMacEanraig
HerlihyMacIarfhlatha
HethMacAoidh
HewsonMacAoidh
HogganMacÒgain (gd) Ó hÁgáin (ga)
HoustonMacÙisdein
HowieMacAoidh
HuesonMacAoidh
MacHughMacAoidh
HughesMacAoidh
HunterMac an t-Sealgair
HurleyMacIarfhlatha
MacHutcheonMacÙisdein
MacHutchinMacÙisdein
MacHutchonMacÙisdein
HutchesonMacÙisdein
MacIanMacIain
MacIchanMacFhitheachain
MacIgoineMac a’ Ghobhainn
MacIgoneMac a’ Ghobhainn
MacIliamsMacUilleim
MacIlleriachMacGilleRiabhaich
MacIllrickMacGilleRiabhaich
MacIllvainMacGilleBheathain
MacIllvaineMacGilleBheathain
MacIllvaneMacGilleBheathain
MacIllveanMacGilleBheathain
MacIllveenMacGilleBheathain
MacIllvennaMacGilleBheathain
MacIllvennyMacGilleBheathain
MacIllwaineMacGilleBheathain
MacIlaraithMacGilleRiabhaich
MacIlarithMacGilleRiabhaich
MacIlraithMacGilleRiabhaich
MacIlrathMacGilleRiabhaich
MacIlravyMacGilleRiabhaich
MacIlreaMacGilleRiabhaich
MacIlreachMacGilleRiabhaich
MacIlriachMacGilleRiabhaich
MacIlurickMacGilleRiabhaich
MacIlwraithMacGilleRiabhaich
MacIlwrathMacGilleRiabhaich
MacIndeoirMac an Deòir
MacIndewarMac an Deòir
MacIndoeMac an Duibh
MacInlayMacFhionnlaigh
MacIlroyMacGilleRuaidh
MacInnesMacAonghais
MacInroyMac an Ruaidh
MacInteerMac an t-Saoir
MacIntoshMac an Toisich
MacIntyreMac an t-Saoir
IrvineÌrbhinn
MacIsaacMacÌosaig
MacIverMacÌomhair
JamiesonMacShimidh
MacJarrowMac an Deòir
MacJerrowMac an Deòir
JohnsonMacIain
MacKailMacCathail
MacKaleMacCathail
MacKainMacIain
KaneÓ Catháin (ga); MacIain (gd)
MacKaneMacIain
O’ KaneÓ Catháin (ga)
MacKayMacAoidh
O’ KeanÓ Catháin (ga)
MacKeanMacIain
MacKeandMacIain
MacKechinMacEachainn
MacKechnieMacEachairn
MacKeeMacAoidh
KeelanMacCéileachain
MacKeemanMacEamainn
KeenanÓ Cianain (ga)
KeillipsMacFhilip
KeithMacShithich
MacKellarMacEalair
KellyMacCeallaich (gd) Ó Ceallaigh (ga)
MacKelveyMacShealbhaich
MacKelvieMacShealbhaich
MacKelvyMacShealbhaich
MacKendrickMacEanraig
MacKennaMacCinaoidh
KennedyCeannadach/MacUalraig
MacKenneyMacCionaoidh
MacKessackMacÌosaig
MacKenzieMacCoinnich
M’KenzyMacCoinnich
MacKercharMacFhearchair
MacKerethMacRàith
Kerr MacCeàirr
MacKetterickMacShitrig
MacKettrickMacShitrig
MacKeyMacAoidh
MacKichanMacFhitheachain
MacKieMacAoidh
MacKilliamsMacUilleim
MacKillicanMacGilleFhaolagain
MacKillicaneMacGilleFhaolagain
MacKilliganMacGilleFhaolagain
MacKilliginMacGilleFhaolagain
KillipMacFhilip
MacKillopMacFhilip
MacKilvainMacGilleBheathain
MacKilvieMacShealbhaich
MacKimMacShim
MacKimmMacShim
MacKimmieMacShimidh
MacKinderMac an Deòir
MacKindewarMac an Deòir
MacKindlayMacFhionnlaigh
MacKinlayMacFhionnlaigh
MacKinleyMacFhionnlaigh
KinlochCeann Locha
MacKinneyMacCionaoidh
MacKinnieMacCionaoidh
MacKinnonMacFhionghain
MacKinstryMac an Aistrich
MacKintoshMac an Toisich
MacKirdyMacUrardaigh
MacKitterickMacShitrig
MacKittrickMacShitrig
MacKnightMacNeachdainn
MacKnockatirMac an Fhùcadair
MacKonochieMacDhonnchaidh
MacKoyMacAoidh
MacKryculMacNiocail
MacLachlanMacLachlainn
MacLachlaneMacLachlainn
MacLaeMacDhuinn-Shléibhe
MacLaganMacLagain
MacLainMacGilleEathain
MacLaineMacGilleEathain
LamontMacLaomainn
MacLanachanMacGilleOnchon
MacLanaghanMacGilleOnchon
MacLaneMacGilleEathain
MacLaranMacLabhrainn
MacLarenMacLabhrainn
MacLartyMacFhlaithbheartaich
MacLauchlanMacLachlainn
MacLauchlaneMacLachlainn
MacLauchlinMacLachlainn
MacLaughlanMacLachlainn
MacLaughlaneMacLachlainn
MacLaughlinMacLachlainn
MacLaurenMacLabhrainn
MacLaurinMacLabhrainn
MacLavertyMacFhlaithbheartaich
MacLaurinMacLabhrainn
MacLaurineMacLabhrainn
MacLawringMacLabhrainn
MacLayMacDhuinn-Shléibhe
MacLeanMacGilleEathain
MacLearnanMacGilleEarnain
MacLeayMac an Léigh
LeckieMacLeacaich
LeesMac á Lìos
MacLeishMacGilleÌosa
MacLellanMacGilleFhaolain
MacLennanMacGilleFhinnein
LennieMac an Lamhaich
MacLeodMacLeòid
LeslieMac an Fhleisdeir
MacLetchieMacGilleEidich
MacLeurMacGilleUidhir
MacLintockMacGillFhionntaig
MacLintonMacGilleFhinntain
LivingstoneMacDhùinnShléibhe
LochheadCeann Locha
MacLochlinMacLachlainn
LoganLògan
MacLoghlinMacLachlainn
Logue MacGilleMhaodhaig
MacLoonMacGilleEathain
MacLooneMacGilleEathain
MacLoughlinMacLachlainn
LoveMacIomhainn
MacLucasMacLùcais
LukeMacLùcais
MacLuneMacGilleEathain
MacLungMacLuinge
MacLureMacGilleUidhir
MacLurgMacLuirg
MaddenMacMhadadhain (gd) Ó Madáin (ga)
MagraghMacRàith
MagrathMacRàith
MagrawMacRàith
Mahaffy MacDhuibhshithe (corrupted as Mac a’ Phì)
Mahaffey MacDhuibhshithe (corrupted as Mac a’ Phì)
MacMahonMacMhathain
MaloneMacMhaolEoin (gd) Ó Maoil Eoin (ga)
MacManusMacMhànais
MarrMhàrr
MartinMacMhàrtainn
MacMartinMacMhàrtainn
MacMasterMacMhaighstir
MacMastersMacMhaighstir
MateerMac an t-Saoir
MathesonMacMhathain
MatierMac an t-Saoir
MatthewsonMacMhata
MawhinneyMacCoinnich
MaxwellMacShuail
MayMacMhiadhaich
MacMeechamMacMhiadhachain
MacMeechanMacMhiadhachain
MacMeckanMacMhiadhachain
MacMeekanMacMhiadhachain
MacMeekenMacMhiadhachain
MacMeekinMacMhiadhachain
MacMeekingMacMhiadhachain
MegrathMacRàith
MegrawMacRàith
MacMeickanMacMhiadhachain
MacMeikanMacMhiadhachain
MelvilleMaolMhìcheil
MelvinMacGilleBheathain
MenairMacIain Uidhir
MeneelyMac an Filidh
MacMenamyMacMeanmna
MacMenemyMacMeanmna
MenziesMacCoinnich
MewhinneyMacCoinnich
MacMichaelMacMhìcheil
MacMichailMacMhìcheil
MacMichanMacMhiadhachain
MacMichealMacMhìcheil
MacMickenMacMhiadhachain
MacMickingMacMhiadhachain
MacMikenMacMhiadhachain
MacMikinMacMhiadhachain
MacMillanMacMhaolain
MacMillenMacMhaolain
MillerMac a’ Mhuilleir
MilneMac a’ Mhuilleir
MitchelMacMhìcheil
Monteithá Monadh Teith
MontgomeryMacGumaraid
MooneyMacMhaoinich (gd) Ó Maoinigh (ga)
MooreMacMhòrdha
MacMordieMacMhurchaidh
MacMorelandMacMhurghalain
MacMorlandMacMhurghalain
MorrisonMoireasdan/MacMhoirein (Ìle)
MacMowlaneMacMhaolain
MacMoylanMacMhaolain
MuldoonÓ Maoldúin (ga)
MacMullanMacMhaolain
MacMullenMacMhaolain
MulliganÓ Maolagáin (ga)
MacMullinMacMhaolain
MacMullonMacMhaolain
MacMunnMacGilleMhunna
MunroRothach
MacMurchyMacMhurchaidh
MurchieMacMhurchaidh
MurchisonMacMhuirich/MacMhurchaidh
MacMurdoMacMhurchaidh
MurdochMurchadh/Muireach
MurphyMacMhurchaidh
MurrayMoireach
MacMurtoeMacMhurchaidh
MacMurtoughMacMhurchaidh
MacMurtyMacMhurchaidh
MacMychenMacMhiadhachain
MacNabMac an Aba
MacNachtanMacNeachdainn
MacNaghtenMacNeachdainn
MacNairMacIainUidhir
MacNauchtanMacNeachdainn
MacNauchtonMacNeachdainn
MacNaughtMacNeachdainn
MacNaughtanMacNeachdainn
MacNaughtenMacNeachdainn
MacNaughtonMacNeachdainn
MacNautonMacNeachdainn
MacNayMacNéidh
MacNayerMacIain Uidhir
MacNeaMacNéidh
MacNeeMacNéidh
MacNeelisMacNéill-Ghais
MacNeelyMac an Fhilidh
MacNeighMacNéidh
MacNeightMacNeachdainn
MacNeilageMacNiallghais
MacNeillMacNéill
MacNeillieMac an Filidh
(Mac)NeillyMac an Filidh
MacNeirMacIain Uidhir
MacNelisMacNéill-Ghais
MacNellyMac an Filidh
NelsonMacNéill
MacNestryMac an Aistrich
MacNevinMacCnaimhin
MacNeyMacNéidh
MacNiaMacNéidh
MacNicholMacNeacail
NicholsonMacNeacail
MacNidderMac an Fhigheadair
MacNiderMac an Fhigheadair
MacNillieMac an Filidh
MacNishMacNeis
MacNiderMac an Fhigheadair
MacNittMacNeachdainn
NivenMacGilleNaoimh
MacNivenMacGilleNaoimh
NixonMacNeacail
(Mac)NucatorMac an Fhùcadair
MacNuirMacIain Uidhir
MacNultyMac an Ultaich
MacNuttMacNeachdainn
MacNuyerMacIain Uidhir
Odaudhdanus MacAdhamhnain
OdeirMacÉigeir
OghomhnanMacAdhamhnain
OgilvieMacGilleBhuidhe
MacOnachieMacDhonnchaidh
MacOnechyMacDhonnchaidh
MacOnochieMacDhonnchaidh
MacOmieMacThómaidh
MacOmishMacThómais
OwnanMacAdhamhnain
MaconieMacNia
MacParlanMacPhàrlain
MacParlaneMacPhàrlain
MacParlinMacPhàrlain
MacPartlandMacPhàrlain
PatersonMacPhàdraig
PatonMacPhàdraig
PatrickMacPhàdraig
PeatMacPheadair
PeattieMacPheadair
MacPersonMacPhearsain
MacPhadenMacPhaidein
MacPhaidenMacPhaidein
MacPhailMacPhàil
MacPharlainMacPhàrlain
MacPharlandMacPhàrlain
MacPhetrishMacPheadrais
MacPhialMacPhàil
MacPhielMacPhàil
MacPhatrickMacPhàdraig
MacPhedranMacPheidearain
MacPhee MacDhuibhshithe (corrupted as Mac a’ Phì)
MacphersonMac a’ Phearsain
PhilbinMacPhilbin
PhillibenMacPhilbin
MacPhilbinMacPhilbin
MacPhillibenMacPhilbin
MacPhunMacGilleMhunna
PurcellMacSporain
QuayMacAoidh
QuayeMacAoidh
QuailMacPhàil
MacQuarieMacGuaire
MacQuarrayMacGuaire
MacQuarrieMacGuaire
MacQuastonMacÙisdein
MacQuenzieMacCoinnich
MacQuestonMacÙisdein
MacQueenMacCuinn/MacShuibhne
MacQuigganMacUiginn
(Mac)QuilliamMacUilleim
MacQuilliamsMacUilleim
MacQuiraichMacUeirich
MacQuistenMacÙisdein
MacQuistinMacÙisdein
MacQuistonMacÙisdein
MacRayMacRàith
MacRaeMacRàith
MacRaildMacArailt
MacRanaldMacRàghnaill
RanaldsonMacRàghnaill
RankinMacFhraing
RankineMacFhraing
MacReaMacRàith
MacReathMacRàith
MacReeMacRàith
ReidMacGilleRuaidh
RevieMacGilleRiabhaich (Ceann Tìre)
RhymerReumair
RichardsonMacRiocaird
MacRieMacRàith
MacRobbieMacRaibeirt
RobertsonMacDhonnchaidh
RobisonMacRaibeirt
RobsonMacRaibeirt
MacRuryMacRuairidh
SalmonMacBhradain
ScanlonÓ Scannláin (ga)
ScottAlbannach
ShawMacGilleSheathanaich/MacSheathain
O’ SharkeyUí Shearcaigh (ga)
O’ SheaÓ Sheaghdha (ga)
SheridanÓ Sirideáin (ga)
ShortMac an Gheàirr
SinclairMac na Ceàrda
SmithMac a’ Ghobhainn
SoutarMac a’ Bhrògaire
SouterMac a’ Bhrògaire
StewartStiùbhart
StrachanShrath Eachain
StuartStiùbhart
SutherlandSutharlanach
MacSwanMacShuain
MacTaggartMac an t-Sagairt
MacTavishMacThàmhais
TailorMac an Tàilleir
TaylorMac an Tàilleir
Tear(e)Mac an t-Saoir
TheunanMacAdhamhnain
TierMac an t-Saoir
ThomsonMacThòmais
TonerMacThomhrair (gd) Ó Thomhrair (ga)
ToshMac an Toisich
ToshachMac an Toisich
ToshackMac an Toisich
MacTurkMacTuirc
TurnerMac an Tuirneir
TyrieMac an t-Saoir
UrquhartUrchardainn
MacVailMacPhàil
MacVarishMacMharais
MacVeanMacBheathain
MacVicarMacBhiocair
MacVitieMac an Bhiadhtaigh
MacVittieMac an Bhiadhtaigh
MacVittyMac an Bhiadhtaigh
MacVurichMacMhuirich
WalkerMac an Fhùcadair
WatsonMacBhatair
MacWeeneyMacCoinnich
MacWharrieMacGuaire
WhelanMacFhaolain
MacWhinneyMacCoinnich
MacWhinnieMacCoinnich
MacWhistonMacÙisdein
MacWhirterMacCruiter
WhyteMacGilleBhàin
MacWiganMacUiginn
MacWigginMacUiginn
MacWilliamMacUilleim
MacWilliamsMacUilleim
WilliamsonMacUilleim
MacWinneyMacCoinnich
MacWrayMacRàith

’S e Akerbeltz a chruachaidh an liosta seo agus a chuir thugainn i (Tapah leat a Mhìcheil!). Tha na h-ainmean gu léir ri’n lorg anns an Fhaclair Bheag cuideachd.

Seo liosta eile a thrusaich Iain Mac an Tàilleir:

2012-03-16 CPD