Linn Giùdain - fianais don ainm

Tha iomradh air mur n-guidan no muir ngiudan sa trachd Meadhan-aoiseach Éireannach, Do mháithribh na náomh.

Seo an t-iomradh ann an Leabhar Bhaile an Mhóta
  (ri fhaighinn aig ISOS, folio 118v, colbh a, loidhne 19)

Sliochd as Leabhar Bhaile an Mhóta

Alína ingen rig cruithnech máthair seirb mec proíc ríg canandan egípti 7 is e sin in sruth senoir conngeibh cuillenn ros hi sraith erinn hi comgellaibh etir sliabh n-ochel 7 mur n-guidan

Agus seo cha mhór an aon rud ann an Leabhar Leacain
  (ri fhaighinn aig ISOS, deireadh folio 34v agus toiseach folio 35r)

Sliocht as Leabhar Bhaile Leacain
Sliocht as Leabhar Bhaile Leacáin

Alina ingen rig cruithnech máthair sheirb mec proic ríg canand eigeipti 7 ise sin in sruith senoir congeb cuilendros hi sraith hirend hi comgellgaib itir sliab nochel 7 muir ngiudan

Chan eil an t-iomradh sin do Muir nGiudan ri fhaighinn anns an dà làmh-sgriobhainn eile anns a bheil Do mháithribh na náomh, .i. Leabhar Uí Maine, agus MS Franciscan A 3 (cuid den Leabhar Laighneach). Oir an tràchd Do mháithribh na náomh anntasan, tha e a’ tighinn gu crìch direach ron iomradh do Mhuir nGiudan.

Tagraidhean don iomradh sin le luchd-rannsachaidh:


B’ e merin iddew an t-ainm a bha aig Breatannaich Lodain air an Firth of Forth, mar a chìthear sna Gododdin. Feuch mar eisimpleir pìos le John Koch air td.354 den leabhar Celtic Culture: a historical encyclopedia.


Anns an leabhar The Place-names of Fife, td.41 tha Simon Taylor ag ràdh:

‘The sea of Iudeu’ appears in both Irish (e.g. Mur nGuidan) and Welsh (e.g. merin Iodeo) sources. In the form from the St Andrews Foundation Legend B, Ihwdenemur, the order of generic and specific is reversed, ‘Iudeo sea’, with Iudeo perhaps used adjectivally. This structure is the same as in Slethemur, the accompanying name for the Firth of Tay. While the Legend exists as a mid-twelfth-century text, there is a much older stratum of names, both place- and personal, which goes back to the Pictish period, so Ihwdenemur may well represent a Pictish name for the Firth of Forth, just as Slethemur seems to preserve uniquely a Pictish name for the Firth of Tay.

Iudeu is generally accepted as the British name for Stirling. The evidence for this identification is most extensively set out by Kenneth Jackson (1981). As Jackson points out, the orthography of Middle Irish muir nGiudan must derive from Bede’s Old English Giudi (Jackson 1981, 6 fn. 19). There are dissenting voices as to the identification of Iudeo etc. with Stirling, but on the present evidence I would accept Jackson’s identification.

Tha e a’ toirt (td.573) tar-sgrìobhadh den St Andrews Foundation Account:

Postea rex Hungus basilice sancti apostoli in parochiam dedit quicquid terre est inter mare quod Ihwdenmur decebatur usque ad mar quod Slethemur uocabatur; et in adiacenti prouincia per circuitum de Largau usque ad Sires et de Sireis usque ad Hyhatnachten Machehirb, que tellus nunc dicitur Hadhnachten.

2015-03-11 CPD