CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealGUARDING THE FLOCKS

May Mary the mild keep the sheep,
May Bride the calm keep the sheep,
May Columba keep the sheep,
May Maolruba keep the sheep,
May Carmac keep the sheep,
From the fox and the wolf.

May Oran keep the kine,
May Modan keep the kine,
May Donnan keep the kine,
May Moluag keep the kine,
May Maolruan keep the kine,
On soft land and hard land.

May the Spirit of peace preserve the flocks,
May the Son of Mary Virgin preserve the flocks,
May the God of glory preserve the flocks,
May the Three preserve the flocks,
From wounding and from death-loss,
From wounding and from death-loss.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD