CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTHE CLIPPING BLESSING

Go shorn and come woolly,
Bear the Beltane female lamb,
Be the lovely Bride thee endowing,
And the fair Mary thee sustaining,
The fair Mary sustaining thee.

Michael the chief be shielding thee
From the evil dog and from the fox,
From the wolf and from the sly bear,
And from the taloned birds of destructive bills,
From the taloned birds of hooked bills.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD