CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCOME I THIS DAY

Come I this day to the Father
Come I this day to the Son,
Come I to the Holy Spirit powerful;
Come I this day with God,
Come I this day with Christ,
Come I with the Spirit of kindly bairn.

God, and Spirit, and Jesus,
From the crown of my head
To the soles of my feet;
Come I with my reputation,
Come I with my testimony,
Come I to Thee, Jesu -
Jesu, shelter me.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD