CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTHE BATTLE TO COME

Jesus, Thou Son of Mary, I call on Thy name
And on the name of John the apostle beloved,
And on the names of all the saints in the red domain,
To shield me in the battle to come,
To shield me in the battle to come.

When the mouth shall be closed,
When the eye shall be shut,
When the breath shall cease to rattle,
When the heart shall cease to throb,
When the heart shall cease to throb.

When the Judge shall take the throne,
And when the cause is fully pleaded,
O Jesu, Son of Mary, shield Thou my soul,
O Michael fair, acknowledge my departure.
O Jesu, Son of Mary, shield Thou my soul
O Michael fair, receive my departure!
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD