CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealJESU, THOU SON OF MARY

Jesu, Thou Son of Mary
Have mercy upon us,
Amen.
Jesu, Thou Son of Mary,
Make peace with us,
Amen.
Oh, with us and for us
Where we shall longest be,
Amen.
Be about the morning of our course,
Be about the closing of our life, [world
Amen.
Be at the dawning of our life,
And oh! at the dark'ning of our day,
Amen.
Be for us and with us,
Merciful God of all,
Amen.


Consecrate us
Condition and lot,
Thou King of kings,
Thou God of all,
Amen.
Consecrate us
Rights and means,
Thou King of kings,
Thou God of all,
Amen.
Consecrate us Heart and body,
Thou King of kings,
Thou God of all,
Amen.
Each heart and body,
Each day to Thyself,
Each night accordingly,
Thou King of kings,
Thou God of all,
Amen.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD