CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealSMOORING THE FIRE

The sacred Three
To save,
To shield,
To surround
The hearth,
The house,
The household,
This eve,
This night,
Oh! this eve,
This night,
And every night,
Each single night.
Amen.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD