CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealRUNE OF THE 'MUTHAIRN'

Thou King of the moon
Thou King of the sun,
Thou King of the planets,
Thou King of the stars,
Thou King of the globe,
Thou King of the sky,
Oh! lovely Thy countenance,
Thou beauteous Beam.

Two loops of silk
Down by thy limbs,
Smooth-skinned;
Yellow jeweIs
And a handful
Out of every stock of them.
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD