Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH BUACHAILLEACHD [100]

Comraig Dhe is Dhomhnuich dhuibh,
Comraig Chriosd a chomhnuidh dhuibh,
Comraig Charmaig 's Chaluim-chille,
Comraig Chairbre, falbh's a tilleadh,
Is comraig Airighil oirghil oirbh,
Comraig Airighil oirghil oirbh.

Comraig Bhride mhuime dhuibh,
Comraig Mhoire bhuidhe dhuibh,
Iosa Criosda, Mac na sithe,
Righ nan righre, muir is tire,
Is Spioraid siochaint, suthainn, dhuibh,
Spioraid siochaint, suthainn, dhuibh.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD