Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH BUACHAILLEACHD [101]

Cuiridh mi an ni seo romham,
Mar a dh' orduich Righ an domhan,
Bride 'g an gleidheadh, 'g an coimhead, 's 'g an comhnadh,
Air bheann, air ghleann, air chomhnard,
Bride 'g an gleidheadh, 'g an coimhead, 's 'g an
comhnadh,
Air bheann, air ghleann, air chomhnard.

Eirich, a Bhride mhin-gheal,
Glac do lion, do chir, agus t' fholt,
Bho rinn thu daibh eolas amhra,
'G an cumail bho chall is bho lochd,
Bho rinn thu daibh eolas amhra,
'G an cumail bho chall is bho lochd.

Bho chreag, bho chathan, bho allt,
Bho chadha cam, bho mhille sluic,
Bho shaighde reang nam ban seanga sith,
Bho chridhe mhi-ruin, bho shuil an uilc,
Bho shaighde reang nam ban seanga sith,
Bho chridhe mhi-ruin, bho shuil an uilc.

Mhoire Mhathair, cuallaich an t-al gu leir,
Bhride nam basa mine, dion domh mo spreidh,
Chaluim chaoimh, a naoimh nan ioma buadh,
Comraig dhomh crodh an ail, bairig dhomh buar,
Chaluim chaoimh, a naoimh nan ioma buadh,
Comraig dhomh crodh an ail, bairig dhomh buar.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD