Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCOMRAIG NAM BA [103]

Blaragan reidh, fada, farsuinn,
Faileagan feile fo 'r casan,
Cairdeas Mhic De dh' ar toir dhachaidh
Gu faiche nam fuaran,
Faiche nam fuaran.

Gum bu duinte duibh gach slochd,
Gum bu sumhail duibh gach cnoc,
Gum bu clumhaidh duibh gach nochd,
Am fochar nam fuar-bheann,
Fochar nam fuar-bheann.

Comraig Pheadail agus Phoil,
Comraig Sheumais agus Eoin,
Comraig Bhride mhin's Mhuir Oigh,
Dh' ar comhlach 's dh' ar cuallach,
O! comraig gach aon dh' an chomhl
Dh' ar comhnadh 's dh' ar cuanadh.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD