Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealSOLUS-IUIL NA SIORRUIDHEACHD [11]

Dhe, thug mis a fois na h-oidhch an raoir
Chon solus aoibh an la an diugh,
Bi da mo thoir bho sholus ur an la an diugh,
Chon solus iul na siorruidheachd,
O! bho sholus ur an la an diugh,
Gu solus iul na siorruidheachd.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD