Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHD IASGAICH [117]

La na soillse thainig oirnn,
Rugadh Criosda leis an Oigh.

'Na ainm-san cratham am burn
Air gach cail a ta na m' churt.

A Righ nam feart 's nan neart tha shuas,
Do bheannachd iasgaich dort a nuas.

Suidhim sios le ramh 'na m' ghlac,
Imirim a seachd ceud's a seachd.

Tilgidh mi mo dhubhan sios,
'S an ciad iasg a bheir mi nios,

An ainm Chriosda, Righ nan sian,
Gheobh an deoir e mar a mhiann-

Is righ nan iasgair, Peadair treun,
Bheir e bheannachd dhomh na dheigh.

Airil, Gabril, agus Eoin,
Raphail baigheil, agus Pol,

Calum-cille caomh 's gach cas,
'S Muire mhin-gheal leis a ghras.

Siubhlaibh leinn gu iola cuain,
Ciuinibh dhuinne barr nan stuagh.

Righ nan righ ri crich ar cuart,
Sineadh saoghail is sonais buan.

Crun an Righ o'n Tri tha shuas,
Crois Chriosda d'ar dion a nuas.
Crun an Righ o'n Tri tha shuas,
Crois Chriosda d'ar dion a nuas.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD