Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealURNUIGH MHARA [121]

STIURADAIR Beannaicht an long

SGIOBA Beannaicheadh Dia an t-Athair i.

STIURADAIR Beannaicht an long.

SGIOBA Beannaicheadh Dia am Mac i.

STIURADAIR Beannaicht an long.

SGIOBA Beannaicheadh Dia an Spiorad i.

UILE Dia an t-Athair,
Dia am Mac,
Dia an Spiorad,
Beannaicheadh an long.STIURADAIR Ciod is eagal duibh
Is Dia an t-Athair leibh ?

SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.

STIURADAIR Ciod is eagal duibh
Is Dia am Mac leibh ?

SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.

STIURADAIR Ciod is eagal duibh
Is Dia an Spiorad leibh ?

SGIOBA Cha 'n eagal duinn ni.

UILE Dia an t-Athair,
Dia am Mac,
Dia an Spiorad,
Leinn gu sior.STIURADAIR Ciod is fath bhur curam
Is Ti nan dul os bhur cinn ?

SGIOBA Cha churam dhuinn ni.

STIURADAIR Ciod is fath bhur curam
Is Righ nan dul os bhur cinn ?

SGIOBA Cha churam dhuinn ni.

STIURADAIR Ciod is fath bhur curam
Is Spiorad nan dul os bhur cinn ?

SGIOBA Cha churam dhuinn ni.

UILE Ti nan dul,
Righ nan dul,
Spiorad nan dul,
Dluth os ar cinn,
Suthainn sior.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD