Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealACHANAIDH COMHNADH [13]

Bho is tu is Buachaill thar an treuid
Iomain fein sinn do chleidh's do chaimir,
Seun sinn fo do bhrot riomhach reidh;
A Sgeith dhidinn, dion ri 'r mairionn.

Bi-sa do chlaidheamh cruaidh, cosgarra,
Chon sinne dhion a irinn arrais,
Bho fhigeirich is bho fheadaine frinne fuara,
'S bho dheathach ruadh an aigeil.

M' anam an urrachd an Ard Righ,
Micheil murrach an comhdhail m' anama.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD