Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCARRAIG NAN AL [15]

Air Carraig nan al
Sith Pheadail is Phail,
Sheumais is Eoin na baigh,
Is na lan ionraic Oigh,
Na lan ionraic Oigh.

Sith Athar an aigh,
Sith Chriosda na pais,
Sith Spiorad nan gras,
Duinn fein is do 'n al ta og,
Duinn fein is do 'n al ta og.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD