Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAN T-AINGHEAL DIONA [18]

Ainghil Dhe a fhuair mo churam
Bho Athair cumh na trocaireachd,
Ciobaireachd caon cro nan naomh
Dheanamh dha mo thaobh a nochd;

Fuad uam gach buar is cunnart
Cuart mi air cuan na dobhachd,
Anns a chunglait, chaimleit, chumhan,
Cum mo churach fein an comhnuidh.

Bi 'na do lasair leith romham,
Bi 'na do reuil iuil tharam,
Bi 'na do ro reidh fotham,
Is 'na do chiobair caomh mo dheoghann,
An diugh, an nochd agus gu suthann.

Tha mi sgith is mi air m' aineol,
Treoraich mi do thir nan aingheal;
Liom is tim a bhi dol dachaidh
Do chuirt Chriosd, do shith nam flathas.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD