Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealORA BUAIDH [22]

Ionnlaidh mi m' aodann
'S na naoi gatha greine,
Mar a dh' ionnlaid Moir a Mac,
Am bainne bragh na breine.

Mil a bhi 'na m'bheul,
Seirc a bhi 'na m'aodann;
An gaol thug Moire dha Mac
Bhi an cridhe gach cairc domhsa.

Gum bu suileach, cluasach, briathrach Dia,
Da m'riarachadh, is da m'neartachadh;
Gum bu dall, bodhar, balbh, sion sior,
Mo luchd tair is mo luchd taimhlis.

Teanga Chalum-chille 'na mo cheann,
Agall Chalum-chille 'na mo chainn;
Foisneachd Mhic bhuadhaich nan gras
Dhol thugam-sa an lathair sluaigh.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD