Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealORA BOISILIDH [24]

Boisileag air th' aois
Boisileag air th' fhas,
Boisileag air th' ugan,
Tuilim air a chail.

Air do chuid an chugan dhut,
Gruidhim agus cal;
Air do chuid an ghabhail dhut,
Meal is bainne blath.

Air do chuid an chomaidh dhut,
Omhan agus ais;
Air do chuid an chobhartaich
Le bogha agus gais.

Air do chuid an uidheam dhut,
Uibhean buidhe Chasg;
Air do chuid an chuileagan,
M' ulaidh agus m' agh.

Air do chuid an chuilm dhut,
Uilim agus can;
Air do chuid an chuilidh dhut
Cuisilin mo ghraidh.

Air do chuid an fhaghaid dhut,
Ri aghaidh Beinn-a-cheo;
Air do chuid an fhiadhach dhut,
Is riaghladh air sloigh.

Air do chuid an luchairt,
An curtaibh nan righ;
Air do chuid a fhlathas dhut,
Le mhathas is le shith.


A chuid nach fas's a chumhanaich,
Gum fas's an dubha-thrath;
A chuid nach fas's an oidhche dhiot,
Air dhruim a mheadhon la.


Tri baslach
Nan Tri run,
Dha do chumhn
Bho gach tnu,
Suil agus bas;
Baslach Ti nan dul
Baslach Chriosda chumh,
Baslach Spiorad numh,
Tri -un
Nan gras.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD