Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealDHE STIUIR MI [25]

Dhe stiuir mi le d' ghliocas
Dhe smachd mi le d' cheartas,
Dhe foir mi le d' throcair,
Dhe comh'n mi le d' chumhachd.

Dhe lion mi le da lanachd,
Dhe dion mi le d' sgaileachd,
Dhe lion mi le d' ghrasachd,
Air sgath do Mhic Unga.

Iosa Criosda a shiol Dhaibhidh,
Fear-tathaich an teampuill,
Uan-iobairt a gharaidh,
A bhasaich air mo shon.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD