Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTIUBHRADH NAN TRI [30]

Spioraid tiubhair dhomh do phailteas
Athair, tiubhair dhomh do ghliocas,
Mhic, tiubhair dhomh na m' airceas,
Iosa fo fhasga do sgeith.

Laigheam sios a nochd,
Le Trithinn mo neart,
Le Athair, le Iosa,
Le Spiorad nam feart.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD