Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH LEAPA [37]

Laighim sios an nochd
Le Moire mhin is le Mac,
Le Mathair mo Righ,
Tha da m' dhion o gach lochd.

Cha laigh mi leis an olc,
Cha laigh an t' olc liom,
Ach laighidh mi le Dia,
Is laighidh Dia liom.

Dia agus Moire agus Micheal caon,
Agus crois nan naodh aingeal fionn
Da m' dhion mar Thri is mar Aon,
Bho chlar m' aodainn gu faobhar mo bhuinn.
Guidheam Peadail, guidheam Pol,
Guidheam Moir Oigh, guidheam am Mac,
Guidheam an da Ostal dochaidh deug
Mo ghleidheadh bho bheud's bho lochd;
O gun mi a dhol eug a nochd,
Gun mi a dhol eug a nochd!

A Dhia, agus a Mhoire na glorach,
Ios, a Mhic na h-Oighe cubhraidh,
Siantaibh sinn bho phiantaibh siorruidh,
'S bho theine diantaidh dubhraidh,
Sinn bho phiantaidh siorruidh,
'S bho theine diantaidh dubhraidh.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD