Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealACHANAIDH CHOITCHEANN [4]

Dhe, eisd ri m' urnuigh
Lub rium do chluas,
Leig m' achan agus m' urnuigh
T' ionnsuidh a suas.
Thig, a Righ na glorach
Da m' chomhnadh a nuas,
A Righ na bith's na trocair,
Le comhnadh an Uain,
A Mhic na Muire Oighe
Dam' chomhnadh le buadh,
A Mhic na Muare mine
Is finne-ghile snuadh.

 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD