Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealACHANAIDH TAIMH [43]

Dhe, teasruig an tigh, an teine, 's an tan
Gach aon ta gabhail tamh an seo an nochd.
Teasruig mi fein's mo chroilean graidh,
Is gleidh sinn bho lamh's bho lochd;
Gleidh sinn bho namh an nochd,
Air sgath Mhic Mhuire Mhathar
'S an ait-s's gach ait a bheil an tamh an nochd,
Air an oidhche nochd's gach aon oidhche,
An oidhche nochd's gach aon oidhche.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD