Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH TAIGHE [45]

Dhe, beannaich an taigh
Bho steidh gu staidh,
Bho chrann gu fraigh,
Bho cheann gu saidh,
Bho dhronn gu traigh,
Bho sgonn gu sgaith,
Eadar bhonn agus bhraighe,
Bhonn agus bhraighe.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD