Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealFAILTE A MHOIRE [48]

Failte dhuit, a Mhoire Mhathair !
Tha thu lan dhe na grasan caomh,
Tha 'n Tighearna Dia maille riut a ghnath.
Beannaicht thu, Mhairi, am measg nam mnai,
Beannaicht toradh do bhronn, Iosa,
Beannaicht thu, Righinn an ais;
A Naomh Mhoire, a Mhathair Iosa,
Guidh air mo shon-sa, peacach truagh,
Nis agus aig uair mo bhais,
Nis agus aig uair mo bhais!
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD