Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAM BEANNACHADH BAISTIDH [50]

Thi, tha comhnadh nan ard
Tiur do bheannachd 'na thrath,
Cuimhnich-s' leanabh mo chri,
An Ainm Athar na sith;
Trath chuireas sagart an Righ
Air uisge na brigh,
Builich da beannachd nan Tri
Ta lionadh nan ard.
Beannachd nan Tri
Ta lionadh nan ard.

Crath nuas air do ghras,
Tabh dha feart agus fas,
Tabh dha trein agus treoir,
Tabh dha seilbh agus coir,
Riau agus ciall gun gho,
Gliocas aingeal r'a lo,
Chum's gun seas e gun sgeo
'Na d' lathair.
Gun seas e gun sgeo
'Na d' lathair.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD