Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealA GHEALACH UR [54]

An ainm Spiorad Naomh nan gras
An ainm Athar na Cathrach aigh,
An ainm Iosa thug dhinn am bas,
O! an ainm na Tri tha d' ar dion's gach cas,
Ma's math a fhuair thu sinn an nochd,
Seachd fearr gum fag thu sinn gun lochd,
A Ghealach gheal nan trath,
A Ghealach gheal nan trath.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD