Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealHEIRE BANNAG [58]

Heire Bannag, hoire Bannag
Heire Bannag, air a bheo.

Chaidh Muire mhin gheal air a glun,
Is e Righ nan dul a bha 'na h-uchd.

Taobh an t-sorcain, taobh an t-searcain,
Buailtear boicionn air an spar.

'G innse duinn gun do rugadh Criosd,
Righ nan righ, a tir na slaint.

Chi mi tulach, chi mi traigh,
Chi mi ullaim air an t-snamh.

Chi mi ainghlean air an luinn,
Tighinn le cimh is cairdeas duinn.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD