Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealIOS, A MHIC MUIRE [6]

Ios, a Mhic Muire
Dean trocair oirnn,
Amen.
Ios, a Mhic Muire
Dean siochain ruinne,
Amen.
Ruinn agus leinn
Far am faide am bi sinn,
Amen.
Bi mu thus ar slighe,
Bi mu chrich ar saoghail,
Amen.
Bi aig mosgladh ar beatha,
'S aig dubhradh ar laithean,
Amen.
Bi ruinn agus leinn
A Dhe mheinich nan dul,
Amen.


Coisrig sinn
Cor agus crann,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
Amen.
Coisrig sinn
Coir agus cuid,
A Re nan re,
A Dhe nan dul
Amen.
Coisrig sinn
Cri agus cre,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
Amen.
Gach cri agus cre,
Gach la dhuit fein,
Gach oidhche nan reir,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
Amen.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD