Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCALLUINN A BHUILG [63]

Calluinn a bhuilg
Calluinn a bhuilg,
Buail am boicionn,
Buail am boicionn.
Calluinn a bhuilg,
Calluinn a bhuilg,
Buail an craicionn,
Buail an craicionn.
Calluinn a bhuilg,
Calluinn a bhuilg,
Sios e! suas e!
Buail am boicionn.
Calluinn a bhuilg,
Calluinn a bhuilg,
Sios e! suas e!
Buail an craicionn.
Calluinn a bhuilg,
Calluinn a bhuilg.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD