Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealCAIRIOLL CALLAIG [64]

Nis tha mis air tighinn dh' ur duthaich
A dh' urachadh dhuibh na Callaig;
Cha leig mi leas a dhol ga innse,
Bha i ann ri linn ar seanar.

Dirim ris an ardorus,
Teurnam ris an starsach,
Mo dhuan a ghabhail doigheil,
Modhail, moineil, maineil.

Caisean Callaig 'na mo phoca,
Is mor an ceo thig as an ealachd.

* * * * *

Gheibh fear an taighe 'na dhorn e,
Cuiridh e shron anns an teallach;
Theid e deiseil air na paisdean,
Seachd ar air bean an taighe.


Bean an taighe is i is fhiach e,
Lamh a riarach oirnn na Callaig,
Sochair bheag a bhlath an t-samhraidh,
Tha mi 'n geall air leis an arain.

Tabhair duinn ma dh' fhaodas,
Mar a faod na cum maill oirnn,
Mise gille Mhic De's an dorus,
Eirich fein is fosgail domh e.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD