Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealOIDHCHE CHALLAIG [66]

Thaine sinne chon an doruis
Feuch am feairrde sinn an turas,
Dh' innis a mhnathan coir a bhaile,
Gur e maireach La Cullaig.

After being entertained the guisers go sunwise round the fire
singing-

Gum beannaicheadh Dia an t-ardrach,
Eadar chlach, is chuaille, is chrann,
Eadar bhithe, bhliochd, is aodach,
Slainte dhaoin bhi daonnan ann,

Should the guisers be inhospitably treated, they file round the fire withershins and walk out, and raise a cairn in or near the door, called 'carnan mollachd,' cairn of malison, 'carnan cronachd,' scaith cairn. They tramp loudly, shaking the dust off their feet, and intoning with a deep voice the following and other maledictions-Mallachd Dhe is Challaig oirbh,
'S cronachd chlaimhein chiuchaich,
Fioinn, fithich agus riolair,
'S cronachd sionnaich liugaich.

Cronachd chon is chat oirbh,
Thorc is bhroc is bhrugha,
Mhaghain mais's mhadaidh-alla,
'S cronachd thaghain tutaidh.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD