Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealBEANNACHADH BLIADHNA UIR [67]

Dhe, beannaich dhomh an la ur
Nach do thuradh dhomh roimhe riamh;
Is ann gu beannachadh do ghnuis,
Thug thu 'n uine seo dhomh, a Dhia.

Beannaich thusa dhomh mo shuil,
Beannaicheadh mo shuil na chi;
Beannaichidh mise mo nabaidh,
Beannaicheadh mo nabaidh mi.

Dhe tabhair dhomh-sa cridhe glan,
Na leig a seall do shula mi;
Beannaich dhomh mo ghin's mo bhean,
'S beannaich domh mo nearc's mo ni.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD