Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealATHAIR NAOMHA NA GLOIR [7]

Buidheachas duit, Athair Naomha na Gloir
Athair chaomha bhith-bheo, bhith-threin,
Thaobh gach foghair, gach labhair, gach foir,
Tha thu bairigeadh oirnne 'n ar feum;
Ge b'e freasdal thig oirnn mar do chlann,
'N ar cuibhrionn, 'n ar crann, 'n ar ceum,
Tabhair 'na chuideachd dhuinn soirbhis do laimh
Agus suilbhireachd saibhir do bheuil.

Ta sinn ciontach is truaillidh, a Dhe,
Ann an Spiorad, an cre, is an corp,
Ann an smuain, am focal, am beus,
Tha sinn cruaidh 'na do leirsinn's an olc.
Cuir-sa tabhachd do ghraidh dhuinn an ceill.
Bi leum thairis thar sleibhtean ar lochd,
Is nigh sinn am fior-fhuil na reit
Mar chanach an t-sleibh, mar leuig an loch.


An slighe chorraich choitchinn ar gairm,
Biodh i soirbh no doirbh do ar feoil,
Biodh i soilleir no doilleir ri seirm,
Do threorachadh foirfe biodh oirnn.
Bi 'n ad sgeith dhuinn bho chuilbh an fhir-cheilg,
Bho'n chreach-cheilgneach ta le dheilg air ar toir,
Is anns gach run gheobh ar curam r'a dheilbh,
Bi-sa fein air ar failm is aig ar sgod.

Ged bhiodh madruich is gadruich gar sgaradh bho'n chro,
Biodh Aoghar crodha na gloir air ar sgath.
Ge be cuis no cion-fath no cion-sgeoil
Bhios gu leireadh no leoin thoir 'n ar dail,
No bheir fianuis 'n ar n-aghaidh fa-dheoidh,
Taobh thall abhuinn mhor an dubh-sgail,
O duabharaich thusa sin oirnn,
Is as ar cridhe dean fhogradh gu brath.


Nis dh' an Athair a chruthaich gach creubh,
Nis dh' an Mhac a phaigh eirig a shloigh,
Nis dh' an Spiorad an Comhfhurtair treun :-
Bi d' ar dion is d' ar seun bho gach leon,
Bi mu thus is mu dheireadh ar reis,
Bi toir dhuinn a bhi seinn ann an gloir,
Ann an sith, ann am lois, ann an reit,
Far nach silear an deur, far nach eugar ni's mo.
Far nach silear an deur, far nach eugar ni's mo.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD