Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAM BEANNACHADH BEALLTAIN [73]

Beannaich, a Thrianailt fhioir nach gann,
Mi fein, mo cheile agus mo chlann,
Mo chlann mhaoth's am mathair chaomh 'n an ceann,
Air chlar chubhr nan raon, air airidh chaon nam beann,
Air chlar chubhr nan raon, air airidh chaon nam beam.

Gach ni na m' fhardaich, no ta 'na m' shealbh,
Gach buar is barr, gach tan is tealbh,
Bho Oidhche Shamhna chon Oidhche Bheallt,
Piseach maith, agus beannachd mallt,
Bho mhuir, gu muir, agus bun gach allt,
Bho thonn gu tonn, agus bonn gach steallt.

Tri Pears a gabhail sealbh anns gach ni 'na m' stor,
An Trianailt dhearbha da m' dhion le coir;
O m' anam riaraich am briathra Phoil,
Is dion mo chiallain fo sgiath do ghloir,
Dion mo chiallain fo sgiath do ghloir.
Beannaich gach ni, agus gach aon,
Ta's an teaghlach bheag ri m' thaobh;
Cuir Crois Chriosd oirnn le buaidh baigh,
Gun am faic sinn tir an aigh,
Gun am faic sinn tir an aigh.

Trath threigeas buar am buabhal bho,
Trath threigeas cuanal an cual chro,
Trath dh' eireas ceigich ri beinn a cheo,
Treoir na Trianaid bhi triall 'n an coir,
O treoir na Trianaid bhi triall 'n an coir.

A Thi a chruthaich mi air tus,
Eisd is fritheil rium aig lubadh glun,
Moch is anamoch mar is iul,
A d' lathair fein a Dhe nan dul,
A d' lathair fein a Dhe nan dul.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD