Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAM BEANNACHD BEALLTAIN [74]

A Mhoire, a mhathair nan naomh
Beannaich an t-al's an crodh-laoigh;
Na leig fuath no foirne, 'n ar gaoith,
Fuadaich oirnne doigh nan daoi.

Cum do shuil gach Luan is Mart,
Air crodh-laoigh's air aighean dair;
Iomachair leinn o bheinn gu sal,
Tionail fein an treud 's an t-al.

Gach Ciadaon agus Daorn bi leo,
Biodh do lamh chaon a chaoidh 'n an coir;
Cuallaich buar d'am buabhal bho,
Cuallaich cuanal d'an cual chro.

Gach Aona bi-sa, a Naoimh, 'n an ceann,
Treoraich caoraich a aodann bheann,
Le 'n al beag ba as an deigh,
Cuartaich 'ad le cuartachd Dhe.


Gach Sathurna bith leo mar chach,
Tabhair gobhair a steach le 'n al,
Gach meann is maos gu taobh sal,
Is Lioc a h-Eigir gu h-ard,
Le biolair uaine shuas m'a barr.

Treoir na Trianailt d' ar dian's gach cas,
Treoir Chriosda le shith's le Phais,
Treoir an Spioraid, Ligh na slaint,
Is Athar priseil, Righ nan gras.

* * * * *

'S gach naomh eile bha nan deigh
'S a choisinn suamhnas rioghachd De.

Beannaich sinn fein agus ar cloinn,
Beannaich gach creubh a thig o'r loinn,
Beannaich am fear sin air an sloinn,
Beannaich a Dhe, an te a rug o'n bhroinn.Gach naomhachd, beannachd agus buaidh,
Bhi 'g aomadh leinn gach am 's gach uair,
An ainm Trithinn Naomha shuas,
Athar, Mic, is Spiorad buan.

Crois Chriosd bhi d' ar dion a nuas,
Crois Chriosd bhi d' ar dion a suas,
Crios Chriosd bhi d' ar dion mu 'r cuart,
Gabhail beannachd Bealltain uainn,
Gabhail beannachd Bealltain uainn.
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD