Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealDUAN NA MUTHAIRN [9]

A Righ na gile
A Righ na greine,
A Righ na rinne,
A Righ na reula,
A Righ na cruinne,
A Righ na speura,
Is aluinn do ghnuis,
A lub eibhinn.

Da lub shioda
Shios rid' leasraich
Mhinich, chraicich;
Usgannan buidhe
Agus dolach
As gach sath dhiubh
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD