Gaeilge

Amalaidhean cainnte


Seachd tursan gun a dhol air iomrall timcheall earball mheana-chuileige.
(Feuch an can thu e seachd uairean ann an aon-anail)

Thug mise mac dhutsa ach thug thusa muc dhomhsa.

Molaidh Murchadh Màiri ma mholas Màiri Murachadh.

2006-03-04 CPD