Rannsaich

Domhnall MacMhathainn
Srath Chille Donnainn, Cataibh. 1719-1782

Bha Dòmhnall is Rob Donn nan comh-aoisean agus shuidh iad còmhladh uaireigin ag aithris cuid dhe na dàin aca ri chèile. Thuirt Rob Donn gun robh tuilleadh de bhlas na bàrdachd aige fhèin na 'dhàin ach gun robh tuilleadh dhen diadhachd ann an dàin Dhòmnaill.

Dàin:
Fògradh a luchd-dùthcha a dh'Aimearagadh
Marbh-rann do Mhaighstir Uisdean Ros
 
Rannsaich
1997-11-26 CPD