Gaeilge Gaelg

Gnàthasan cainnte

Tha tòrr ghnàthasan cainnte ri’m faighinn san Fhaclair Bheag.

Deagh fhortan dhut.
Good fortune to you.
Beannachd Dhé ort
The blessing of God on you.
Dia seall ort!
God look on you!
Tha mi fada nad chomain.
I am much obliged to you.
Mòran taing air son an fhiosrachaidh.
Many thanks for the information.
'S e do bheatha.
You're welcome.
Chunnaic mi a' ghrian latha dhomh.
I saw me the sun one day.
Dè tha a' dol iomrall oirnn?
What is going wrong for us?
Ceart no ceàrr a tha mi
Right or wrong as I may be
Ceart no cèarr mar a dh'fhaodas mi bhith
Right or wrong as I may be
Tha mi air mo nàrachadh
I am ashamed/embarrassed./ I have been shamed.
Sin mar a bhios an saoghal.
That's life.
fear do choltais
a man like you
Tha e air a chomhairle fhéin.
He is free to act as he likes.
Is deagh chaomh leam
I like very much
Nan rachadh e ri a athair
If he were like his father
Chuir e mi gu smaoineachadh
It started me thinking
Bha trì tuinn ann air muin a chéile
There were three waves one after the other
Chan fhaca e a shamhail siud riamh
He had never seen the like in his life
Bu chòir sin dhaibh!
They should be!
Chuir iad an dreach fhéin air
They put their own stamp on it
Tha e ’na cheist dhomh ...
I wonder whether ...
2016-03-20 CPD