Gaeilge Gaelg

Soills’ Air Mo Smuain

 1. Dèan dhòmh-sa tuigse,
  Cuir soils’ air mo smuain;
  Dh’iarrainn gur Tu
  Bhiodh ’gam stiùreadh gach uair;
  Làmh rium ’s an oidhche
  Is romhan ’s an tràth,
  Réidh rium ’sa mhadainn
  Agus glèidh mi tro’n latha.
 2. Ceartas do m’ bhriathran
  Agus fìrinn do m’ bheul,
  Thusa toirt iùil dhomh
  ’S mi dlùth riut, a Dhè.
  Athair, thoir gràdh dhomh,
  Gabh mis’ thugad fhéin;
  Cum mi ri d’ thaobh
  Is bi daonnan ’nam chrè.
 3. Dìon mi, a Thighearna,
  Ri mo chliathaich ’s gach feachd;
  Cum mi fo d’ sgiath
  ’S thoir dhomh misneachd is neart,
  Fasgadh do m’ anam
  Is mi ri d’uchd dlùth;
  Treòraich mi dhachaigh,
  Dhè chumhachdaich Thu.
 4. Beartas cha’n fhiach leam
  No miann chlann ’nan daoin’,
  Thusa na m’ fhianais
  Fad làithean mo shaogh’il;
  Thusa, Dhè ghràsmhoir,
  A-mhain na mo chrìdh’,
  Le blaths is gràdh sìorraidh,
  Mo thighearna ’s mo Rìgh.

© Céitidh Mhoireasdan agus Easbuigeachd Earraghaidheal is nan Eilean

Céitidh Mhoireasdan a dh'eadar-theangaich an laoidh seo bhon laoidh Bheurla, “Be Thou My Vision”, a tha e fhéin ’na eadar-theangachadh air dàn às an t-seann-Ghaedhilg, “Rop tú mo baile”. Chaidh a chlò-bhualadh bho chionn iomadh bliadhna anns an leabhar laoidhean “Seinnibh dhan Tighearna”.

2009-10-06 CPD