Rannsaich
              SEANFHACLAN
              * * * * *


  [Bho: T.D. MacDonald "Gaelic Proverbs & Proverbial Sayings" 1926]


Abair ach beagan is abair gu math e.
Say but little and say it well.

An neach nach cìnn na chadal, cha chìnn e na dhuisg.
He who will not prosper in his sleep, will not prosper when awake.

Aithnichear an leomhan air scriob de iongann
The lion is known by the scratch of his claw.

Am fear is fhaide chaidh bho'n bhaile Chual e'n ceòl bu mhilse leis 
nuair thill e dhachaidh
The man who farthest away did roam, heard the sweetest music on 
returning home

An rud a théid fad o'n t-sùil Théid e fad o'n chrìdhe
What goes far from the eye, will go far from the heart.

A cheud sgeul air fear an taighe, is sgeul gu làth' air an aoidh
First story from the host, and tales till morning from the guest
(refers to the Highland house ceilidhs, or gatherings)

Am fear nach seall roimhe, seallaidh e as a dheigh
He who will not look before him, will look behind him

An ni 's an teid dàil theid dearmaid
What is delayed will be forgotten

An rud is fhiach a ghabhail, 's fhiach e iarraidh
If it is worth taking, it is worth asking for

Bheir aon fhear each gu uisge, ach cha toir a dhà-deug air òl
One man can lead a horse to water, but twelve cannot make it drink

Bithidh cron duine cho mór ri beinn mas leir dha fhéin e
A man's faults will be as large as a mountain ere he himself sees them.

B'fhearr gun toiseachadh na sguir gun chriochnachadh
Better not to begin than stop without finishing

Bidh an ùbhal is fhearr air a mheangan is àirde
The best apple will be on the highest bough

Ceud mile failte
A hundred thousand welcomes

Cha'n fheum an ti a shealbhaicheas an toradh am blàth a mhilleadh
He who would enjoy the fruit must not spoil the blossom.

Cha mhisde sgeul mhath aithris da uair
A good tale is not the worse of being twice told

Cha d'dhùin dorus nach d'fhosgail dorus
No door closes without opening another

Cha sgeul rùin e is fios aig triuir air
It is no secret when three know it

Eiridh tonn air uisge balbh
Waves will rise on silent water

Feuch gu bheil do theallach fhéin sguaibte, ma's tog thu luath do 
choimhearsnaich
See that your own hearth is swept before you lift your neighbour's ashes

Gealladh gun a'choimhghealladh, is miosa sin na dhiultadh
Promising but not fulfilling, is worse than refusing.

Is fhearr na'n t-òr sgeul air inns' air chòir
Better than gold is the tale well told

Is fhearr bloigh bheag le bheannachd, na bloigh mór le mallachd
Better a small portion with a blessing than a large portion with a 
cursing

Is fhearr còmhairl na thrath, na tiodhlac fadalach
Timely advice is better than a late gift

Is math am buachaill' an oidhche, bheir e dhachaidh gach beathach is 
duine
Night is a good shepherd, it brings home man and beast

Is tric a bheothaich srad bheag teinne mór
A small spark has often kindled a great fire.

Lionar bearn mór le clachan beaga
Great gaps may be filled with small stones

Na las sop nach urrainn duit féin a chuir as
Do not light a whisp (fire) that you cannot yourself put out

Na toir breith air réir coltais faodaidh cridh beartach a bhi fo chòta 
bochd
Do not judge by appearances, a rich heart may be under a poor coat

Sìth do d'annam, is Clach air do Chàrn
Peace to your soul, and a stone on your cairn.
 (From the custom of erecting cairns on the way to funerals - a stone to 
the memory of the deceased.)

Tha fios fithich agad
You have a raven's knowledge
(Magical knowledge was attributed to the raven)

Tagh do chomhluadar ma'n tagh thu do dheoch
Choose your company before you choose your drink

Thig crioch air an saoghal, ach mairidh gaol is ceòl
The world will pass away, but love and music will endure

Trian a thig gun iarraidh - eagal, iadach is gaol 
Three that come unsought - fear, jealousy and love

Obair là - toiseachadh
A day's work - getting started

Na tog mi gus an tuit mi
Don't lift me up until I fall

Tigh gun chù gun chat gun leanabh beag, tigh gun ghean gun ghàire 
A house without a dog, a cat or a little child, is one without affection 
or merriment.

Ceann mór air duine glic is ceann circ air amadan
A big head on a wise man and a hen's head on a fool

Na sir 's na seachainn an cath
Neither seek nor shun the fight

Am fear a bhios beudach e fhéin, cha sguir e a dh'èigneachadh chàidh
He who is guilty himself, will always be urging others

Am fear a gleidheas long, gheibh e là ga seòladh
He who will keep a boat, will get a day for sailing

Aithnichear duine air a chuideachd
A man is known by his company

Am fear e bhios fada gun eiridh, bidh e na leum fad' an latha
He who is late rising will be in a hurry all day


Am fear a ghleidheas a theanga, gleidhidh e a charaid
He who holds his tongue keeps his friend

Bheir duine glic breith bliadhna air fear na h-aon oidhche
A wise man will form a year's judgement from one night's knowledge of 
another man

Bean ruadh, dhubh-shùileach, 
Cù lachduinn, las-shùileach,
Fear an fhuilt dhuibh 's na fiasaige ruadh
Na tri còmhlaichean is mios air bith.
A red-haired, black-eyed woman,
A dun, fiery-eyed dog,
A black-haired, red-bearded man,
The three unluckiest to meet.

Faodaidh fearg sealltainn a stigh air cridh an duine ghlic, ach 
còmhnaichidh i an cridh an amadain.
Anger may look in on a wise man's heart, but it abides in the heart of 
a fool.

Theid duine gu bàs air sgàth an nàire
A man will die to save his honour

------------
[Lorraine NicDhòmhnaill bhon Dalriada Celtic Heritage Society,
a sgrìobh na seanfhaclan seo a-steach dhan choimpiutair agus a chuir
thugainn iad.]

 
Rannsaich
2005-10-18 CPD