A' cuideachadh Helping
(Children like to help)

Eisd Cuidich mi Help me
Eisd An cuidich thu mi? Will you help me?
Eisd A' cuideachadh dadaidh Helping daddy
Eisd A' cuideachadh mamaidh Helping mammy

Eisd An dèan thu seo dhomh? Will you do this for me?

Eisd Tha obair agam dhut I've a job for you
Eisd Tha feum agam ort I need you

Eisd Thoir thugam am pàipear Bring me the paper
Eisd Thoir dhomh sin Give me that
Eisd Thoir leat sin Take that with you.
Eisd An toir thu thugam ... Will you bring me ...

Eisd Am faigh mi sin? Can I have that?

Eisd Dùin an doras Shut the door
Eisd An dùin thu an doras? Will you shut the door?

Eisd C'àite bheil e? Where is it?
Eisd C'àite 'n do chuir thu e? Where did you put it?
Eisd Tha e thall an sin. It's over there
Eisd Tha e thall an siud It's over there
Eisd Tha e a-bhos an seo It's over here
Eisd Sin e There it is
Eisd Siud e There it is
Eisd Seo e Here it is.
 
 
2003-03-20 CPD