Eisd Na dean sin Don't do that
(Some ways to check children)

Eisd Sguir Stop
Eisd Sguiribh Stop (to more than one)
Eisd Stad Stop (motion)
Eisd Stadaibh Stop (motion) (to more than one)

Eisd Na dèan sin Don't do that
Eisd Fàg sin Leave that
Eisd Cuir sin sìos Put that down
Eisd Cuir an sin e Put it there
Eisd Cuir an seo e Put it here
Eisd Leig às sin Let that go

Eisd Fuirich Wait
Eisd Fan Wait
Eisd Fuirich mionaid Wait a minute
Eisd Fuirich air falbh on teine Stay away from the fire

Eisd Tog às a' rathad Out of the way!

Eisd Gabh air do shocair Take it easy
Eisd Dèan air do shocair Be quiet
Eisd Air do shocair! Slow! Quiet!

Eisd Isd Be quiet
Eisd Isdibh Be quiet (to more than one)
Eisd Bi sàmhach Be quiet
Eisd Bithibh sàmhach Be quiet (to more than one)

Eisd Na can an còrr! Say no more!
Eisd Tha sin gu leòr! That is enough!

Eisd Thoir an aire Be careful
Eisd 'N aire! Look out!
Eisd 'N aire ort fhéin Look after yourself
Eisd Bi faicealach Be careful

Eisd Tuitidh tu You'll fall
Eisd Bristidh tu e You'll break it/You'll cause damage
Eisd Nì thu cron You'll
Eisd Leònaidh tu thu fhéin You'll hurt yourself
Eisd Goirtichidh tu thu fhéin You'll hurt yourself
Eisd Tha thu gus mo liathadh! You're driving me grey!

Eisd Feuch nach tuit thu See you don't fall
Eisd Feuch nach brist thu sin Try not to break that

Eisd Na tuit Don't fall
Eisd Na brist sin Don't break that
Eisd Na leòin thu fhéin Don't hurt yourself
Eisd Na goirtich thu fhéin Don't hurt yourself

Eisd Bi modhail Behave
Eisd Bi na do bhalach math Be a good boy
Eisd Bi na do nighean mhath Be a good girl

Eisd Tha thu mi-mhodhail You're badly behaved
Eisd Tha thu measa You're mischievous
Eisd Tha thu crosda You're cheeky

Eisd 'Se peasan a th'annad You're a pest
Eisd 'Se bleigeard a th'annad You're a brat
Eisd Air neo ...! Or else ...!
 
 
1996-03-17 CPD