A bheil thu ga mo thuigsinn? Do you understand me?
(Some expressions about learning Gaelic)

Eisd A bheil thu ga mo thuigsinn? Do you understand me?
Eisd Tha Yes
Eisd Chan eil No
Eisd Chan eil mi a' tuigsinn I don't understand

Eisd A bheil fhios agad? Do you know?
Eisd Tha Yes
Eisd Chan eil No
Eisd Chan eil fhios agam I don't know

Eisd Dé Ghàidhlig a th'air ... ? What's the Gaelic for ... ?
Eisd Dé Bheurla a th'air ... ? What's the English for ... ?
Eisd Tha ... It's ...

Eisd Can sin anns a' Ghàidhlig Say that in Gaelic
Eisd Can sin anns a' Bheurla Say that in English
 
 
2003-03-20 CPD