Faclan Reuleòlais bhon leabhar “Gaelic Astronomy”
Caoimhín P. Ó Donnaíle

A’ Chrann-Arain The Plough
na Slait-thomhais the pointers (?)
Grannan nan Seachd-Rionnag Pleiadas (Seven sisters)
Grioglachan Pleiadas (Seven sisters)
reul suidhichte fixed star
reul siubhlach wandering star
planaid planet
Reul na Maidne Venus (the Morning Star)
Reul a’ Bhuachaille Venus (the Morning Star)
comas-tàlaidh gravity; gravitational attraction
Mercurius Mercury
Bhenus Venus
Mars Mars
Iupiter Jupiter
Uranus Uranus
cuairt orbit
beag-phlanaidean asteroids
comhdach piece of evidence
Crann Pole (North pole, South pole)
do thaobh... with respect to...
cuspair object (thing)
sealbhaich capture
aom incline
Cuairtean-mòra Hemispheres (Northern, Southern)
Cearcall-mheadhain Equator
ann an co-fhreagarrachd ri corresponding to; in correlation with
dall-thuiteamas blind chance
Rian-Grèine Solar System
Reul-iùil Pole star, Polaris
streath line
dùblachadh an tomhais comparing the measurements

ri leantainn

2008-02-19 CPD
Gòrdan Maloney, oileanach aig SMO, a d'ullaich an duilleag seo airson WWW, 2008-02