Rannsaich

Sgioba

'S e Seàn Ò Miadhachain a chur am pròiseact seo air chois aig Sabhal Mór Ostaig agus a tha a' stùireachadh a' pròiseict.

Rinn Caoimhín Ó Donnaíle a' chuid as motha den eadar-theangachadh, agus rinn Seàn cuid mhór deth cuideachd.

Buidheachas

Fhuir sinn taic bho Roy Wentworth airson pairt den obair agus bha na faclairean iongantach agus an dearbhair litreachaidh a rinn e go math feumail dhuinn.

Rinn Iain Mac an Tàilleir ceartachadh mòr air a' Ghàidhlig ann an gaidhlig.lng aig aon àm.

Fhuair sinn liostaichean de mholaidhean bho Lachaidh Dick, bho Dàibhidh Livingston-Lowe, bho Mhàiri-Sìne Chaimbeul, agus fhuair sin molaidhean feumail bho Aonghas Phàdraig Caimbeul agus Niall MacGriogair.

Cha mhòr a h-uile duine aig Sabhal Mór Ostaig aig a bheil deagh Ghàidhlig, bha iad an sàs ann a bhith a' freagairt cheistean agus a' toirt molaidh agus beachdan dhuinn.

Bha an tionndadh Gearmailtis de Opera air leth feumail airson smaointeanan a thoirt dhuinn.

Buidheachas mór dhuibh uile.

 
Rannsaich
2001-05-31 CPD